Namnstandard för familjer

Vårt system är uppbyggt av "familjer" som är besläktade med varandra snarare än enskilda personer. En sådan familj utgörs egentligen endast av de vuxna individerna i vad som annars skulle betraktas som en familj ("han" och "hon"), och eventuella barn bildar sina egna familjer i systemet även i de fall det rör sig om minderåriga individer. Dessa, och andra ogifta/ensamstående personer utgör då den enda medlemmen i sin familj. Att par av individer på detta sätt bildar en enhet, avviker kanske från vad som är normalt inom släktforskning där man mestadels beskriver enskilda personers släktskap, men vi har känt att familjer ger en naturligare enhet att placera information på, såsom bostadsort och uppgifter om gemensamma barn, än vad som annars skulle blivit fallet.

En familj kan i princip heta vad som helst, men systemet erbjuder en del automatik om man föjer vissa regler.

Systemet innehåller ett antal släkter, eller dynastier, som var och en utgår från en "grundfamilj". Vilka dessa grundfamiljer är, är ganska godtyckligt valt, och nya sådana grundfamiljer kan skapas när trädet av besläktade familjer utökas. Varje sådan familj (eller annorlunda uttryckt - båda personerna som bildar familjen) har en identitet bestående av två bokstäver följt av tre nollor - "xx000". Oftast har initialerna i de båda familjemedlemmarnas förnamn används, och om de exempelvis hette August Andersson och Lotta Larsson så har alltså familjen kallats "AL000".

Förfäder

När man sedan går bakåt i tiden ökas familjens nummer. Den manliga partens föräldrar får familjens nummer fördubblat och ökat med 1, och den kvinnliga partens föräldrar nummret fördubblat och ökat med 2. I fallet ovan kallas alltså Augusts föräldrar AL001 (2*0+1) och Lottas föräldrar AL002 (2*0+2). Hans farfar och farmor blir sedan "AL003" (2*1+1), hans mormor och morfar "AL004" (2*1+2), hennes farfar och farmor "AL005" (2*2+1), och hennes morfar och mormor "AL006" (2*2+2), o.s.v. Bilden här visar hur ett träd av förfädernas familjer på det sättet skapas:

Ättlingar

Utgående från dessa "förfäder" med enkla identiteter kan man gå framåt i tiden och namnge barn-familjer, som då får sammansatta identiteter där man utgår från föräldrarnas familj och lägger till en punkt följt av barnets ordningsnummer - "familj.x", där "x" är barnets nummer. Familjen för Augusts och Lottas äldsta barn skulle alltså heta "AL000.1", nästa barns familj "AL000.2", o.s.v. När man sedan går vidare till nästa generation används samma princip och man bygger då på med ytterligare en punkt och ordningsnummer på barnet. Deras barnbarn får alltså namn av typ "AL000.1.1", "AL000.2.3" och liknande. Ättlignarna till en fiktiv familj "XX999" skulle alltså kunna se ut så här:


Lägg märke till att ett "ben" i trädet får annorlunda numrering än de andra (representerat av XX499 och XX249 i bilden ovan) - det ben där "grundbarnet" med en enkel identitet finns. När det gäller numreringen av de övriga barnen så hoppas grundbarnets nummer över så att det blir en lucka i numreringen (XX999.2 är överhoppad i bilden ovan)

Månggifte

Om en person har varit gift flera gånger (eller har barn tillsammans med flera partners), och alltså ingår i flera familjer, så skapas en familjefil för varje sådant partnerskap. och personen i fråga blir alltså så att säga registererad två gånger. För att inte i onödan förbruka för många bokstavskombinationer, får den "sekundära" familjen låna bokstäverna från den "primära" familjen, men får ett tillägg i form av ett suffix med ordningsnummer.
Exempel: Om Lotta eller August ovan var gift tidigare, så kallas den familjen ofta "AL000-1", eller om någon av dem gifte om sig ytterligare en gång efter att första maken dött, så kallas den nya familjen "AL000-2". Vid mer komplicerade förhållanden får man helt enkelt använda nya bokstäver, eller använda namn som "AL000-1A", "AL000-2B" eller liknande.

Direkta förfäder till grundfamiljen ska alltid ha enkla namn utan sådana suffix.

Barnen till "familj nr 2" ärver föräldrafamiljens namn på vanligt sätt:

Ett alternativ till denna namnstandard som börjat användas på senare skapade familjer, är att istället lägga till ett bokstavssuffix till huvudfamiljens namn. Ovanstående exempel "ZZ012.5.1B" istället för "ZZ012.5.1-2" och barnen "ZZ012.5.1B.1" respektive "ZZ012.5.1B.2". (Om huvudfamiljen utgör ett andra äktenskap kan första familjen kallas "ZZ012.5.1A".)
Denna typ av namnsättning ger lite tydligare familjenamn om det innehåller många punkter.

Att koppla ihop två släkter och närliggande "icke-släkt"

Om man vill gå från familjer med sammansatta identiteter "snett bakåt" till andra förfäder än de som redan finns med i trädet, måste man bilda nya grundfamiljer med egna bokstäver och numrera de nya familjerna utgående från dessa.

Det går att på detta sätt koppla ihop olika dynastier och bilda större sammanhängande nätverk av släktträd. Det kan råda tveksamhet om vad en barn-familj ska heta när två släkter växer samman och ska kopplas ihop – om den ska få namn efter "hennes" eller "hans" föräldrar:

I sådana fall har oftast använts regeln att låta "hans" föräldrar bestämma namnet, alternativt låtit den (ur vår synpunkt) "närmaste" familjen bestämma namnet. Den numrering som uppstått på detta sättet är relativt godtycklig och egocentrisk, och hänger också mycket på vilka familjer som valts ut som grundfamiljer.

Ibland vill man också dokumentera ingifta personer, såsom svågrar och svägerskor, barnens makar etc. och deras omedelbara härkomst, utan att för den skull behöva skapa en ny dynasti med sina egna bokstäver.
Ett sätt som använts för de existerande dynastierna, är att använda en viss annan bokstav (exempelvis har "X" använts i samband med "OL-släkten", och "Z" i samband med "HE-släkten") och sedan utgå från den familj man vill länka in den "främmande" familjen mot.
Exempel: Om August och Lottas äldste son heter "AL000.1" och man vill namnge svärdotterns föräldrar, så skulle man för att få namnet på deras familj först ta bort prefixet "AL" och ersätta det med exempelvis "Q" sedan ta bort och alla punkter i namnet. Resultatet blir då "Q0001".
I det existerande systemet har även varianten att ha två fasta bokstäver, typ "QQ", istället för bara en bokstav, med samma effekt. Exakt vilken metod som används är en smaksak.

Metoden fungerar tämligen bra, och ger knappast några krockar om man inte tar med för mycket grenar på på det nya "släktträdet". Fördelen med den den, är att man bara förbrukar ett nytt "familjeprefix" per grundfamilj, och att det rätt väl går att se var den nya familjen hör hemma. Nackdelen med den här typen av namnsättning, är att automatiken i systemet kan spela spratt, och skulle tycka att föräldrarna till en svärson gift med dottern "AL000.3", och som således skulle få namnet "Q0003", var föräldrar till den nyss nämnda "Q0001". Denna automatik kan man dock kontrollera.