Petter Hansson Gumse
Född 16**
Död  1685-01-02
Son till Hans Pettersson Gumse (KH2391)
Anna Jakobsdotter Peldanus
Född 1620 ca. i Ilmajoki kommun, Finland
Dotter till Jacobus Pauli Peldanus och Märta Henriksdotter Strigelia (KH2392)
Boplats:
Isokyrö (sv. Storkyro) kommun, Finland
Barn:
• Johan
 
död före 1685-01-29
Sursillin suku 7650
• Jakob (KH597)
född 1637?
död 1684
Sursillin suku 7598
• Isak
född 1663 ca.
död 1722-03-27
Sursillin suku 7649
• Maria
 
död före 1728-04-03
Sursillin suku 7655
Allmänt:
Petter var husbonde och länsman (nimismies) i Isokyrö 1654. Hans far Hans var också länsman i Isokyrö, liksom sonen Jakob. Hans farmor var Brita Östensdotter Sursill och hans farmors farfar var Erik Östensson Sursill (Erik Ångerman), anfader till Sursill-släkten.

Sonen Johan var Kurikka (stifts?) första kapellan från 1675.
Sonen Isak följde i faderns spår och blev även han länsman (nimismies) i Isokyrö.

Kopplingen mellan Anna och de angivna föräldrarna, kyrkoherden i Ilmajoki (äldre namn Ilmola), Jakob Peldanus (Jacobus Pauli Peldanus) och Märta Henriksdotter Strigelia, är förhållandevis svag och indirekt. Genealogia Sursilliana anger inte detta utan det finns i de rättningar och korrigeringar som utgivits av Genos, Genealogiska Samfundet i Finland. Enligt ett bidrag från Fil. kand. Jaako Sarvela, måste Jakob och Märta vara Annas föräldrar "eftersom kyrkoherden i Keuruu, Greis, änka Skolastika Henrikintytär (Strigelius) var Annas moster och eftersom Gabriel och Isak Peldanus var Jakob Gumses barns vårdnadshavare".

Det finns trådar med diskussioner på suku.genealogia.fi som diskuterar frågan. Det verkar klart att Petters hustru var systerdotter till nämnda Skolastika Henriksdotter och att hon testamenterar egendomar till Petter. Det följande är ett utdrag av protokoll i domsböcker 1659-1664 från Österbottens domkrets:

Texttolkning: "Företredde Sahl: H:r Axels, Fordom Kyrckioherdens i Keurus Effterlåten Enkia Hustro Skolastika Henrichzdåtter, föredragandes Rätten sigh af een Högh ålder wara betagen, och hafwa inga barn eller brystarfwinger wedh be:te sin Högh ålder at tillijta, dy af Skäligh orsaak tagit sin tillijst och heemvist hoos sin Närskylte Frenckas eller Systerdåtters Man Peer Hansson Gumbse, der hoon nu alredan utj 6 åhr warit, och ährsambligen föreseet medh Maat och dricka, hwarest hoon än nu till sin dödherdagh åstundar at blifwa, dedt och be:te Peer Gumbse medh sin K: Hustro och barn hafwa uthfäst henne ... hafwer hoon aff Moget betenckiande låfwat och testamenterat all sin egendom Ehwadh Nampn dedt helst hafwa kan, åth denne sin Sytningzman effter sin dödherdagh fram för all sin Släckt Enskylt niutha och behålla".

Det sista steget, att det är just Märta Henriksdotter Strigelia som är den aktuella systern till Skolastika återstår att definitivt avgöra.

Källor:

Senast ändrad: 2022-11-07